Monitor, want meten is weten!

Terug

De Monitor is een belangrijk onderdeel van de Bibliotheek op school. Het brengt de meerwaarde van de (school)bibliotheek in kaart.

De Monitor bestaat uit digitale vragenlijsten voor leerkrachten (groep 1 t/m 8) en leerlingen (groep 5 t/m 8). De uitkomsten geven informatie over het leen- en leesgedrag van leerlingen, de leesmotivatie en het lees bevorderende gedrag van leerkrachten.

Op basis van de resultaten van de Monitor maken de leescoördinator op school en de leesconsulent van de bibliotheek, samen en in overleg met het team afspraken over de invulling van het leesbevorderingsbeleid. Elk jaar wordt er een meting uitgevoerd om de resultaten vast te stellen en te vergelijken met voorgaande jaren. Aandachtsgebieden die hieruit voortkomen, worden vastgelegd in het school gebonden activiteitenplan.